Danh sách dự án

Thông tin đặt hàng

khẩn cấp Danh sách

Hiển thị 5 lệnh khẩn cấp.

Lĩnh vực Nơi tiếp nhận Tiêu đề Dự án cung ứng công khai :một lần  Tìm kiếm nhà máy hợp tác :lặp lại   Kỳ hạn ứng tuyển
Sheet-công kim loại Việt Nam / Hà Nội
electrical enclosure 
2019-07-07 10:00:00

mới nhất

Hiển thị 5 đơn đặt hàng mới nhất.

Lĩnh vực Nơi tiếp nhận Tiêu đề    Dự án cung ứng công khai :một lần  Tìm kiếm nhà máy hợp tác :lặp lại   Kỳ hạn ứng tuyển
Sheet-công kim loại Việt Nam / Hà Nội
electrical enclosure   
2019-07-07 10:00:00

Xem tất cả các dự án

Đăng hàng

Thành viên duy nhất.

Đăng hàng

Đăng ký Registration