Đăng ký hội viên

Bước 4  Màn hình hoàn thành

Việc đăng kí hội viên NC/ sử dụng có thể tiến hành miễn phí. Dù bạn tiến hành đang kí thì cũng không mất bất cứ loại phí nào.

Đăng ký Registration