41-50 / 110 hits

41.

Seoam Machinery Industry Khu vực sở tại:  Gwangju  Số lượng nhân viên 120người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Máy công nghiệp  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
42.

Te-sunn guro-baru (株式会社TAESUNG Global) Khu vực sở tại:  Gyeongnam  Số lượng nhân viên 60người