11-20 / 1290 hits

11.

TENPAKU CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Pathum Thani  Số lượng nhân viên 11người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy công nghiệp  Máy chế tạo
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Lắp ráp - Kiểm tra - Sửa chữa - Sửa chữa máy công cụ

2:Lắp ráp - Kiểm tra - Sửa chữa - Sửa chữa máy móc công nghiệp

12.

OXISO THAILAND CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 18người

Phân loại công nghiệp     
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
13.

Mobile Innovation Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 60người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
14.

Micron Machinery (Thailand) Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 10người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Nguyên liệu sản xuất - Sản xuất máy công cụ

15.

KATAYAMA CHAIN (THAILAND) CO., LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 6người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
16.

EVERQUEST Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 15người

Phân loại công nghiệp Thiết bị liên lạc  Thiết bị AV  Thiết bị chiếu sáng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
17.

ITP ASIA CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 75người

Phân loại công nghiệp Tất cả    
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
18.

LIKAN CO., LTD. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 50người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
19.

Donuts Bangkok Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 110người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
20.

COSMOWAVE TECHNOLOGY CO., LTD. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 22người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Máy đo đạc  
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

11-20 / 1290 hits

Đăng ký Registration