Danh sách dự án

Mật khẩu

Tìm kiếm công ty.

Tiêu đề, nội dung, tìm kiếm theo đối tượng tên người đăng ký.

Lĩnh vực đặt hàng

Phân loại sản xuất

Nơi nhận hàng

Tình huống khẩn cấp

1-1 / 1 hits

Lĩnh vực đặt hàng/Phân loại sản xuất Nơi tiếp nhận Tiêu đề Dự án cung ứng công khai :một lần  Tìm kiếm nhà máy hợp tác :lặp lại  

Kỳ hạn ứng tuyển

Sheet-công kim loại / Việt Nam / Hà Nội  

Phương án cung cấp công khai No.110734 Processing electrical cabinets [Thời điểm giao hàng :2019-07-07]

electrical enclosure   
2019-07-07 

1-1 / 1 hits

Đăng tải thông tin đặt hang xin bắt đầu từ đây.

Đăng ký Registration