1-3 / 3 hits

1.

HARMO TECHNOLOGY CORP Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 20người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Thiết bị vận chuyển  Linh kiện điện tử
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
2.

Sekotsu-ruzujapann (セコ・ツールズ・ジャパン株式会社) Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 41người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
3.

PT. SiiX Electronics Indonesia Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 1600người

Phân loại công nghiệp Thiết bị OA  Linh kiện điện tử  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1-3 / 3 hits

Đăng ký Registration